Sakramenty Święte

Sakramenty Nowego Przymierza zostały ustanowione przez Pana Jezusa, jako widzialne znaki działania niewidzialnej łaski Boga. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo. Sakramenty obejmują wszystkie etapy i wszystkie momenty życia chrześcijanina.
(por. KKK 1210)

Sakrament Chrztu

Podstawą do udzielenia sakramentu chrztu jest wiara potwierdzona praktyką życia religijnego, tych którzy proszą o chrzest: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony Mk 16, 16. Chrzest jest konsekwencją przyjętego sercem Objawienia Bożego. Zbawienie jest możliwe tylko dla tego, kto uwierzy w Chrystusa. Chrzest nie jest rytem magicznym. Zbawia nas Chrystus na mocy wiary potwierdzonej życiem: „Wiara bez uczynków jest martwa” JK 2, 26. Chrzest jest pieczęcią wiary.

Udzielamy chrztu dzieciom w niedzielę lub w sobotę wieczorem w czasie Mszy św. po wcześniejszym ustaleniu z księdzem. Istotą bowiem chrztu jest włączenie człowieka do zgromadzenia wiernych kościoła

*Obowiązki rodziców dziecka:*

– doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (modlitwa z dzieckiem i za dziecko, systematyczny udział we Mszy św. w niedziele i święta, spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie),
– razem modlą się nad dzieckiem,  z dzieckiem i za dziecko,
– wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
– obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
– świętują dzień Patrona,
– uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),
– zawierzają dziecko Bogu

 

*Wymagania stawiane Rodzicom chrzestnym*:

-ukończyli 16 rok życia
– przyjęli sakramenty: chrzest, Eucharystia, bierzmowanie
– nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest
– należą do Kościoła Katolickiego
– żyją w bez przeszkód do rozgrzeszenie i przyjmowania komunii św.
– przynoszą świecę (ojciec chrzestny) i podają białą szatkę do chrztu (matka chrzestna)
– pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
– prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie
– modlą się za chrześniaka
– kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną
– w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę
– jest katolikiem wierzącym i praktykującym, co potwierdza odpowiednie zaświadczenie ks. proboszcza parafii, z której chrzestny pochodzi,

*Do godności tej nie może być dopuszczona osoba żyjąca w związku niesakramentalnym.*

*Do godności (Ojca/Matki) Chrzestnych wymagana jest opinia księdza, który zna osobę i potwierdza jest praktykę systematycznego życia religijnego.*

Sakrament Bierzmowania

Chrystus wielokrotnie obiecywał Apostołom wylanie Ducha Świętego i spełnił tę obietnicę w dniu Paschy i w sposób widzialny w dniu Pięćdziesiątnicy. Apostołowie napełnieni Duchem Świętym zaczynają głosić wielkie dzieła Boga. Św. Piotr oznajmia, że to czego tutaj doświadczają to wylanie Ducha Świętego i zarazem objawienie się Boga w znakach ognia, wichru nawiązujących do objawienia pod górą Synaj. Od tego momentu Apostołowie wypełniając wolę Jezusa Chrystusa, przez włożenie rąk udzielali neofitom daru Ducha Świętego, który uzupełniał łaskę chrztu (Hbr. 6,2; KKK1287). Bardzo wcześnie do gestu włożenia rąk dodano namaszczenie wonną oliwą (krzyżmem), aby lepiej wyrazić dar Ducha Świętego.

Sakrament bierzmowania umacnia nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. Jest świadomą decyzję na życie Ewangelią Chrystusa – osobistym potwierdzeniem przynależności do Kościoła.

*Wymagania stawiane kandydatom:*

– systematyczny udział w niedzielnych Mszach św.

– regularna comiesięczna spowiedź

– udział w spotkaniach formacyjnych

– okazanie świadectwa chrztu, jeśli miało ono miejsce poza parafią bierzmowania

*Wymagania dla świadków bierzmowania:*

– ukończone 16 lat życia

– przyjęty sakrament bierzmowania

– życie zgodne z chrześcijańską wiarą

Sakrament Małżeństwa

*SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA*

 

Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. ”Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak sciśle, że stają się jednym ciałem”(Rdz 2,24). Sam Pan Jezus wyjaśnia sprawę „listu rozwodowego”, mówiąc: „Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela” (Mt19,6). Małżonkowie sami udzielają sobie tego sakramentu w obecności kapłana zapraszając Chrystusa by złączył się z nimi. Obecność Boga wypełnia serca małżonków uzdalniając do podejmowania z miłością obowiązków dnia codziennego. Bez duchowego posiłku wzajemnie praktykowanego, sakrament nie ma szans na przetrwanie – narażony jest na zniszczenie (szybki rozpad).

Dokumantacja Przedślubna

*DOKUMENTACJA PRZEDŚLUBNA
ślub kościelny ze skutkiem cywilnym w Polsce.*

I. Jeśli ktoś przebywa w Irlandii ponad 6 m-cy, gromadzi następujące dokumenty:
1. Świadectwo chrztu św. i sakramentu bierzmowania (z datą wystawienia do 6 m-cy).
2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedślubnego.
3. Letter of fridom z irlandzkiej parafii na terenie, której zamieszkuje (należy zgłosić się do Biura Parafialnego i poprosić o poświadczenie stanu wolnego w Irlandii).
4. Pisemnie świadectwo przynajmniej jednego z rodziców lub bliskich krewnych, potwierdzające stan wolny w Polsce (poświadczone pieczęcią Ks. Proboszcza lub notariusza). Na terenie Irlandii dokument ten zastępuje zapowiedzi.

II. Jeśli przebywa krócej niż 6 m-cy zamiast Letter of fridom i poświadczenia (pkt. 3 i 4) wysyła się do parafii zamieszkania w Polsce prośbę o wygłoszenie zapowiedzi (formularze w Biurze Duszpasterstwa).

III. Po zgromadzeniu dokumentów należy zgłosić się do Duszpasterza, celem spisania protokołu przedślubnego (min. 3 m-ce przed datą ślubu). Narzeczeni, na co najmniej trzy miesiące przed planowanym ślubem zgłaszają się do księdza w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. Przychodząc na spotkanie należy przynieść także jakiś dowód tożsamości oraz mieć spisane nazwiska i adresy świadków. Trzeba również znać nazwę parafii oraz diecezji, na terenie której narzeczeni pragną zawrzeć związek małżeński. Protokół przedmałżeński może być spisany w Polsce lub w Irlandii, a następnie przesłany do parafii w Polsce. Narzeczonym mieszkającym w Irlandii radzę uzgodnić termin ślubu z księdzem w Polsce, natomiast w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego proszę o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej w Limerick s. Michała w Irlandii. Narzeczeni powinni przystąpić dwa razy do spowiedzi przedślubnej: raz na trzy miesiące przed ślubem i drugi raz w dniu ślubu (mieszkający ze sobą pod jednym adresem trwając w przeszkodzie sakramentalnej, korzystają ze spowiedzi tylko raz w dzień ślubu).

Uwaga! W przypadku ślubu w Polsce: należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce. Dokumenty, które tam otrzymamy należy przekazać do księdza w Polsce – są ważne tylko 3 miesiące

Ci, którzy mają już ślub cywilny, a pragną zawrzeć jedynie ślub kościelny, zgłaszają się bezpośrednio do księdza z pominięciem rejestracji w urzędzie i do powyższych dokumentów dołączają Odpis Skróconego Aktu Małżeństwa.

*DOKUMENTACJA PRZEDŚLUBNA
ślub kościelny ze skutkiem cywilnym w Irlandii*

I. Jeśli ktoś przebywa w Irlandii ponad 6 m-cy, gromadzi następujące dokumenty:
1. Świadectwo chrztu św. i sakramentu bierzmowania (z datą wystawienia do 6 m-cy).
2. Zaświadczenie o ukończeniu katechez przedślubnych – katechezy przedślubne w naszej parafii odbywają się dwa razy do roku w ostatni weekend października i drugi kwietnia.
3. Letter of fridom z irlandzkiej parafii na terenie, której zamieszkuje (należy zgłosić się do Biura Parafialnego i poprosić o poświadczenie stanu wolnego w Irlandii).
4. Pisemnie świadectwo przynajmniej jednego z rodziców lub bliskich krewnych, potwierdzające stan wolny w Polsce (poświadczone pieczęcią Ks. Proboszcza lub notariusza). Na terenie Irlandii dokument ten zastępuje zapowiedzi.

III. Po zgromadzeniu dokumentów należy zgłosić się do Duszpasterza, celem spisania protokołu przedślubnego (min. 3 m-ce przed datą ślubu).

*POTRZEBNE DOKUMENTY DO ŚLUBU W IRLANDII*

Narzeczeni trzy miesiące (dobrze jest wcześniej, czasami są kolejki do rejestracji) przed planowanym ślubem zgłaszają się do Urzędu Stanu Cywilnego Civil Registration Office, gdzie dokonują rejestracji, wskazując parafię gdzie ślub ma się odbyć, datę ślubu i nazwisko księdza, który będzie przy ślubie asystował. Dlatego udając się do urzędu należy znać nazwę parafii i nazwisko księdza, a także mieć uzgodnioną z księdzem datę ślubu. Urząd wyśle informacje do księdza i do narzeczonych o dokonanej rejestracji. Do zgłoszenia ślubu cywilnego należy zabrać ze sobą:

Paszport (zrobić kopie strony ze zdjęciem)
Skrócone Akty Urodzenia z pieczęcią Apostille z Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Warszawy. W Urzędzie Stanu cywilnego w Polsce można poprosić o Akt w j. angielskim do związku cywilnego w Irlandii lub przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na j. angielski (zrobić kopie). Następnie wysłać Akty Urodzenia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych po pieczęć Apostille (okres oczekiwania ok. 3 tygodnie)
Numery PPS.
Potwierdzenie adresu (narzeczonej i narzeczonego – zrobić kopie)
Znać adres i nazwę parafii gdzie będzie ślub.
Imię i nazwisko księdza, który będzie udzielał ślubu.
Imiona i nazwiska świadków oraz ich daty urodzenia.
W urzędzie przy rejestracji płaci się 200 Euro. Należy się telefonicznie umówić na rejestrację sprawy odpowiednio wcześniej, aby w dniu zgłoszenia w Urzędzie było 3 miesiące od daty ślubu (nie można opóźnić się ani o jeden dzień).

Do ślubu kościelnego:

Świadectwo Chrztu narzeczonego i narzeczonej (ważne 6 miesięcy od daty wystawienia);
Świadectwo Bierzmowania;
Świadectwo ukończenia Katechezy Przedmałżeńskiej (kursu przedmałżeńskiego)
oraz zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego.

seminars

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit tristique dolor nec.

June 01 at 09:00 am

16 London St, Paddington, London

June 01 at 09:00 am

16 London St, Paddington, London

June 01 at 09:00 am

16 London St, Paddington, London

Your Future Starts Here.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit tristique.